Theo quy định của điểm c khoản 10 Nghị định 47/2011/NĐ-CP của Chính phủ có quy định thay đổi đối với các nội dung đã thông báo so với hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính theo quy định tại Điều 7...

29/11/2017

Hỏi: Theo quy định của điểm c khoản 10 Nghị định 47/2011/NĐ-CP của Chính phủ có quy định thay đổi đối với các nội dung đã thông báo so với hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính theo quy định tại Điều 7 của Nghị định 47/2011/NĐ-CP, phải thực hiện thông báo thay đổi bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính tuy nhiên Nghị định này cũng không quy định rõ đối với trường hợp thay đổi tên doanh nghiệp có cần thông báo thay đổi hoặc thực hiện thủ tục xác nhận thông báo hoạt động bưu chính hay không. Đề nghị Bộ có hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp đổi tên và địa chỉ doanh nghiệp để Sở có hướng dẫn các doanh nghiệp, chi nhánh hoạt động trên địa bàn tính thực hiện đúng quy định.

Hoàng Hợi

Trả lời:

Về cấp xác nhận thông báo hoạt động bưu chính điều chỉnh tên doanh doanh nghiệp Theo quy định của pháp luật bưu chính khi có sự thay đổi nội dung trong hồ sơ thông báo hoạt động bưu chính (trong hồ sơ có nội dung tên, địa chỉ doanh nghiệp), khoản 2 Khoản 2,3 Điều 25 Luật bưu chính có quy định:

“2. Trường hợp có thay đổi nội dung đã thông báo, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, các tổ chức quy định tại điểm g và điểm h khoản 1 Điều này phải thông báo về việc thay đổi nội dung đó với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính xác nhận bằng văn bản các trường hợp thông báo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này”.

+ Điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định số 47/20n/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ: "c) Thay đổi các nội dung đã thông báo so với hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính theo quy định tại Điều 7 Nghị định này."

Từ các căn cứ pháp lý như trên, khi có trường hợp cần cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trên địa bàn đề nghị Quý Sở xem xét, thẩm tra hồ sơ để cấp văn bản xác nhận thông báo điều chỉnh tên và địa chỉ cho doanh nghiệp cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT ngày 30/3/2016 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Trần Gia Long, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ:Điện thoại:0211.3846.464 Fax: 0211.3846.488E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn