Phòng Bưu chính - Viễn thông (Điện thoại: 0211.3716386)

14/09/2011

A. LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng: Nguyễn Kiên Trung
Email: trungnk@vinhphuc.gov.vn

Phó trưởng phòng: Hồ Anh Thúy
Email: thuyha@vinhphuc.gov.vn

Phó trưởng phòng: Đỗ Hoài Nam
Email: namdh@vinhphuc.gov.vn

B. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

I. Vị trí, chức năng 

Phòng Bưu chính - Viễn thông là phòng chuyên môn thuộc Sở TT&TT, có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông, Internet, phát thanh - truyền hình; quản lý các dịch vụ công về bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao theo quy định của nhà nước.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng các đề án, dự án, kế hoạch phát triển về bưu chính, viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông, phát thanh truyền hình trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và các quy hoạch phát triển thông tin và truyền thông của tỉnh và Quốc gia.

2. Chủ trì xây dựng đề án, kế hoạch, chính sách, triển khai quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện và hạ tầng kỹ thuật về truyền thanh, phát thanh - truyền hình, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

3. Quản lý, thẩm định các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thuộc lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông; Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá chuyên ngành lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông; Quản lý, thực hiện các dự án đầu tư do Sở làm chủ đầu tư thuộc lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông theo quy định của pháp luật.

4. Quản lý nhà nước về hạ tầng mạng lưới, các dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet, phát thanh - truyền hình theo phân cấp của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật.

4. Về bưu chính

a) Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về áp dụng tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh thông tin trong bưu chính trên địa bàn tỉnh;

c) Cấp văn bản xác nhận hoạt động bưu chính cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính theo quy định của pháp luật;

d) Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép bưu chính cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư nội tỉnh theo thẩm quyền;

đ) Phối hợp triển khai công tác quản lý nhà nước về tem bưu chính trên địa bàn.

5. Về viễn thông

a) Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai công tác bảo đảm an toàn và an ninh thông tin trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trong lĩnh vực viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

c) Phối hợp kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm của doanh nghiệp, đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và tổ chức, cá nhân sử dụng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông;

d) Kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, địa phương thực thiện các thủ tục xây dựng các công trình viễn thông phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương và theo quy định của pháp luật;

đ) Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông trong cấp phép, giải quyết tranh chấp về kết nối và sử dụng chung cơ sở hạ tầng.

6. Về tần số vô tuyến điện

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phân bổ kênh tần số đối với phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh; các quy định về điều kiện, kỹ thuật, điều kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện sử dụng có điều kiện;

b) Hướng dẫn, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện thuộc mạng thông tin vô tuyến dùng riêng, đài phát thanh, phát hình có phạm vi hoạt động hạn chế trong địa bàn tỉnh; phối hợp với tổ chức tần số vô tuyến điện khu vực thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với các mạng, đài khác;

c) Tham gia xử lý theo thẩm quyền về vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về sử dụng thiết bị phát sóng và tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh.

7. Chủ trì tham mưu thực hiện các thủ tục hành chính công trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, Internet, hạ tầng phát thanh - truyền hình và thông tin điện tử theo quy định của pháp luật.

8. Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và các quy định về bưu chính, viễn thông, Internet, hạ tầng phát thanh - truyền hình và thông tin điện tử, tần số vô tuyến điện đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

9. Tham gia giải quyết các tranh chấp giữa các doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp với tổ chức, cá nhân trong hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet.

10. Tham mưu tổ chức, triển khai, quản lý các hoạt động công ích về bưu chính, viễn thông, Internet và phát thanh, truyền thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

11. Tham gia thẩm định các đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển, đầu tư thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet, truyền thanh, phát thanh trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, đánh giá nghiệm thu các hạng mục công trình liên quan đến bưu chính, viễn thông, hạ tầng kỹ thuật về truyền thanh, phát thanh - truyền hình và Internet theo thẩm quyền quản lý được phân cấp.

12. Chủ trì xây dựng và tổ chức công tác thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thông tin phòng chống lụt, bão, thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh; tham mưu kế hoạch huy động phương tiện, thiết bị, mạng và dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet phục vụ các trường hợp khẩn cấp về an ninh, thiên tai địch hoạ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Thực hiện chức năng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của ngành Thông tin và Truyền thông.

13. Tham mưu việc tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, Internet; áp dụng và kiểm tra việc áp dụng các quy định, tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật, công bố chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, Internet, hạ tầng kỹ thuật thông tin điện tử, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và hạ tầng kỹ thuật về truyền thanh, phát thanh - truyền hình trên địa bàn tỉn; thực hiện chức năng Thường trực Hội đồng Khoa học - Công nghệ ngành Thông tin và Truyền thông.

14. Chuẩn bị các nội dung liên quan đến bưu chính, viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh cho lãnh đạo Sở tham gia các cuộc họp theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, liên ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh,… các tổ chức có liên quan đến lĩnh vực này.

15. Tham gia hội nghị, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, Internet, thông tin điện tử, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông.

16. Chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ các lĩnh vực về bưu chính, viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện, cơ sở hạ tầng phát thanh, truyền thanh, truyền hình và thông tin điện tử đối với phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.

17. Quản lý cán bộ, công chức, tài sản, hồ sơ và tài liệu theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT ngày 30/3/2016 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ:Điện thoại:0211.3846.464 Fax: 0211.3846.488E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn