Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử (Điện thoại: 0211.3728.582)

10/09/2011

CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ

 

Địa chỉ: Tầng 1 - Tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông
Đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại:
0211.3728582 – Fax: (0211).3615777

I. LÃNH ĐẠO

Giám đốc: Hoàng Văn Hiệp
Điện thoại: 0211.3720758
Email: hiephv2@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc: Trương Thị Đoan
Điện thoại: 0211.3728585
Email: doantt@vinhphuc.gov.vn


II. CÁC PHÒNG THUỘC CỔNG THÔNG TIN – GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp
Điện thoại: 0211.3728582
Trưởng phòng: Phạm Văn Song
Email: songpv@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Thúy Hường
Email: huongnttt@vinhphuc.gov.vn

2. Phòng Thông tin điện tử
Điện thoại: 0211.3845858
Trưởng phòng:  Nguyễn Đức Hiền
Email: hiennd4@vinhphuc.gov.vn

3. Phòng Giao tiếp điện tử - Tích hợp dữ liệu
Điện thoại:0211.3728583 
Trưởng phòng: Hán Thị Bích Hằng
Email: hanghtb@vinhphuc.gov.vn

4. Phòng Kỹ thuật và Công nghệ
Điện thoại: 0211.3728584
Trưởng phòng: Nguyễn Thế Vinh
Email: vinhnt2@vinhphuc.gov.vn


III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1 . Vị trí, chức năng

Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có chức năng giúp Ban Biên tập Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp các thông tin chính thức được phép công bố về chính trị, kinh tế,xã hội, đối ngoại, an ninh,quốc phòng trên địa bàn tỉnh; thực hiện các giao dịch, dịch vụ hành chính công phục vụ tổ chức, công dân; tích hợp cơ sở dữ liệu về lịch sử, tự nhiên, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh. Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn , nghiệp vụ của Ban Biên tập Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh. Trụ sở của Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử nằm trong tòa nhà hợp khối của sở Thông tin và Truyền thông.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Dự thảo các chương trình, kế hoạch, quyết định, dự án, đề án liên quan đến hoạt động của Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử trình Ban Biên tập và Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.2. Biên tập, tạo lập, thu thập tin điện tử về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, các ngành địa phương theo quy định và chỉ đạo của Ban Biên tập; Biên tập, dịch các tin bài, dữ liệu được phép công bố về lịch sử, văn hóa thu hút đầu tư, cải cách hành chính…của tỉnh, các ngành địa phương sang tiếng nước ngoài để đăng tải trên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử. Đăng tải nội dung cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ, đột xuất của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của UBND tỉnh;

2.3. Tiếp nhận, thu thập, biên tập, tích hợp và quản lý các dữ liệu thông tin được phép công bố của tỉnh, các ngành, địa phương để phục vụ độc giả tìm hiểu, khai thác. Tạo lập, quản lý hệ thống thư điện tử của tỉnh. Duy trì Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh hoạt động liên tục, ổn định 24h/ngày, 7ngày/tuần;

2.4. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật, công nghệ để nâng cấp Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử và đồng bộ tích hợp các Trang tin điện tử của các ngành, địa phương trên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử, đáp ứng yêu cầu tìm kiếm, khai thác thông tin và giao tiếp điện tử của các tổ chức, công dân trong từng thời kỳ;

2.5.Giúp Ban Biên tập, Giám đốc Sở phối hợp về chuyên môn, nghiệp vụ với các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan , tổ chức có liên quan để kết nối, tích hợp và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu không thuộc phạm vi bí mật Nhà nước được cập nhật lên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử; phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng, triển khai các giao dịch, dịch vụ hành chính công, đối với các tổ chức, công dân trên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử;

2.6.Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật;

2.7.Tổ chức các dịch vụ tuyên truyền, quảng cáo trên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử; tham gia tư vấn, thiết kế các đề án, dự án, lựa chọn giải pháp công nghệ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn thuộc hệ thống các Trang tin điện tử của các ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức;

2.8.Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử. Hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ cho các Trang tin điện tử của các ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn;

2.9. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan bảo đảm bí mật, an toàn, an ninh hệ thống thông tin trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử theo quy định của pháp luật.

2.10. Quản lý tổ chức bộ máy biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động và cộng tác viên theo qui định của pháp luật Quản lý, sứ dụng tài sản, kinh phí được cấp và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật;

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Biên tập và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.

 

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 134/GP-TTĐT ngày 04/8/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ :Điện thoại:0211.3846.464Fax: 0211.3615.777 E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn