Thanh tra Sở (Điện thoại: 0211.3846477)

13/09/2011

I. LÃNH ĐẠO

Chánh Thanh tra: Trần Thị Thanh Hương
Email:huongttt3@vinhphuc.gov.vn

Phó chánh Thanh tra: Nguyễn Ngọc Hải
Email: hainn3@vinhphuc.gov.vn

Phó chánh Thanh tra: Lê Hồng Thi
Email:thilh@vinhphuc.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Vị trí, chức năng

1.1. Thanh tra Sở là đơn vị trực thuộc Sở TT&TT, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành lĩnh vực: báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin - điện tử, phát thanh và truyền hình, hạ tầng thông tin truyền thông, thông tin đối ngoại, bản tin thông tấn,thông tin cơ sở, quảng cáo trên các phương tiện báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác pháp chế theo quy định của pháp luật.

1.2. Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở TT&TT; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ TT&TT.

1.3. Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nhiệm vụ quyền hạn công tác thanh tra, kiểm tra

1.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm và đột xuất trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

1.2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Sở;

 1.3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở trong các lĩnh vực: báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin - điện tử, phát thanh và truyền hình, hạ tầng thông tin truyền thông, thông tin đối ngoại, bản tin thông tấn, thông tin cơ sở, quảng cáo trên các phương tiện báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật;

1.4. Kiến nghị Giám đốc Sở hoặc cơ quan có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quy định trái pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách không phù hợp được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm tra;

1.5. Kiến nghị Giám đốc Sở hoặc cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hành vi trái pháp luật của tổ chức, cá nhân khi có đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân;

1.6. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

1.7. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở TT&TT, Chánh Thanh tra Sở;

1.8. Phối hợp với Thanh tra Bộ TT&TT, Thanh tra tỉnh, cơ quan bảo vệ pháp luật trong giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật về TT&TT khi có yêu cầu;

1.9. Tham mưu với Giám đốc Sở đề nghị Thanh tra Bộ TT&TT và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trên địa bàn tỉnh cử cán bộ, thanh tra viên tham gia đoàn thanh tra của Sở khi cần thiết;

1.10. Tham mưu với Giám đốc Sở trưng tập cán bộ, công chức của phòng, đơn vị thuộc Sở tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở;

1.11. Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ TT&TT, về thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc. Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện trong công tác thanh tra, kiểm tra về TT&TT.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn công tác pháp chế

2.1. Công tác xây dựng pháp luật

2.1.1. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở lập kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm và dài hạn trình Giám đốc Sở; tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt;

2.1.2. Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) liên quan đến công tác pháp chế trong lĩnh vực TT&TT và các văn bản khác theo sự phân công của Giám đốc Sở;

2.1.3. Tham gia ý kiến và thẩm định về mặt pháp lý các dự thảo VBQPPL do các phòng, đơn vị thuộc Sở soạn thảo trước khi trình Giám đốc Sở;

2.1.4. Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở TT&TT chuẩn bị hồ sơ dự thảo VBQPPL trong lĩnh vực TT&TT để Giám đốc Sở đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND, HĐND tỉnh;

2.1.5. Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản QPPL do các cơ quan, đơn vị gửi xin ý kiến theo sự phân công của Giám đốc Sở.

2.2. Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

2.2.1. Tổ chức rà soát thường xuyên và định kỳ, hệ thống hóa các VBQPPL liên quan đến lĩnh vực TT&TT; tổng hợp, trình Giám đốc Sở kết quả rà soát văn bản QPPL;

2.2.2 Lập và lưu trữ hồ sơ rà soát VBQPPL theo quy định;

2.2.3 Chủ trì đề xuất Giám đốc Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Tư pháp phương án xử lý VBQPPL mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp trong lĩnh vực TT&TT;

2.2.4 Giúp Giám đốc Sở kiểm tra hệ thống văn bản hành chính của Sở; các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Giám đốc Sở;

2.2.5 Phối hợp với cơ quan thực hiện kiểm tra VBQPPL do Sở chủ trì soạn thảo, thống nhất các biện pháp xử lý và phối hợp chuẩn bị dự thảo văn bản xử lý, báo cáo với cơ quan, người đã ban hành văn bản để kịp thời xử lý theo thẩm quyền.

2.3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

2.3.1 Chủ trì, phối hợp với các phòng và đơn vị thuộc Sở lập kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực TT&TT hàng năm trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.3.2 Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng hiểu biết pháp luật về TT&TT của người dân và doanh nghiệp; đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức pháp luật về TT&TT;

2.3.3 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong cơ quan;

2.3.4 Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan.

2.4. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

2.4.1 Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.4.2 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về TT&TT trong phạm vi quản lý ở địa phương; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phòng, đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

2.4.3 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong ngành TT&TT; tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

2.5. Công tác bồi thường của Nhà nước: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2.6. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

2.6.1 Chủ trì kim soát thủ tục hành chính của Sở theo quy định của pháp luật;

2.6.2 Tổng hợp báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện, tham mưu các giải pháp đẩy mạnh kim soát thủ tục hành chính tỉnh.

2.7. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2.8. Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

2.8.1 Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi quản lý của Sở; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc Sở;

2.8.2 Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp  pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật;

2.8.3 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc Sở.

3. Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền được pháp luật quy định.

4. Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, là đơn vị thường trực trong công tác phòng chống tham nhũng của Sở TT&TT.

5. Tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng, công tác pháp chế  theo quy định của pháp luật và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.   

6. Quản lý cán bộ, công chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo phân công, phân cấp và quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 134/GP-TTĐT ngày 04/8/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ :Điện thoại:0211.3846.464Fax: 0211.3615.777 E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn