Lãnh đạo Sở

25/06/2019


 


 

Đồng chí Trần Gia Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở

Điện thoại: 0211.3846.359; 0912.109.126;

Email: longtg@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn diện các mặt công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ TT&TT về hoạt động của Sở theo quy định.

- Chỉ đạo, giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các huyện, thành phố, Bộ TT&TT. Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng; công tác quy hoạch, kế hoạch ngành; công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trực tiếp chỉ đạo Thanh tra Sở.

- Trưởng Ban biên tập Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh; Chủ tịch các Hội đồng, Ban chỉ đạo của Sở: Thi đua - Khen thưởng, Kỷ luật, Hội đồng lương, Quy chế dân chủ, các ban chỉ đạo khác khi cần thiết theo quy định của pháp luật.

- Tham gia các Ban chỉ đạo (BCĐ), các hội đồng của tỉnh theo phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Chỉ đạo các nhiệm vụ đột xuát khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ TT&TT giao.

 

Đồng chí Đào Văn Minh, Phó Giám đốc Sở

Điện thoại: 0211.3861.889; 0913.284.755;

Email: minhdv@vinhphuc.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: Báo chí; xuất bản - In - phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, CNTT; cải cách thủ tục hành chính; ISO của Sở. Phụ trách công tác tài chính kế toán của Sở TT&TT (làm chủ tài khoản); Công tác quản trị, hành chính văn phòng; Công tác dân quân tự vệ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống khủng bố, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành.

- Trưởng Ban biên tập Bản tin Thông tin và Truyền thông, phụ trách Cổng Thông tin điện tử thành phần của Sở TT&TT, các chương trình mục tiêu, đề án, dự án lĩnh vực được phân công phụ trách. Giúp Giám đốc trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở,  phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản và Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc.

- Thực hiện chức trách chủ tài khoản của Sở. Ký các văn bản, hồ sơ công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các công việc khác khi được ủy quyền.

- Chỉ đạo, theo dõi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phụ trách và các Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao: Phúc Yên, Tam Dương, Lập Thạch.

- Tham gia các BCĐ, hội đồng của tỉnh theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phân công của Giám đốc Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở về những lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công.

  

Đồng chí Vũ Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Sở

Điện thoại: 0211.3559.598; 0913.284.549;

Email: toanvm@vinhphuc.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: Điện tử, Viễn thông, Internet và truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện; bưu chính;  hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, dịch vụ CNTT.

- Theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu, đề án, dự án thuộc các lĩnh vực, nội dung công việc phụ trách. Giúp Giám đốc trực tiếp chỉ đạo phòng Bưu chính - Viễn thông và Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông.

- Ký các văn bản, hồ sơ công việc, chứng từ thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ phụ trách và các công việc khác khi được ủy quyền.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phụ trách và các Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao: Vĩnh Yên, Yên Lạc, Sông Lô.

- Tham gia các BCĐ , hội đồng của tỉnh theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phân công của Giám đốc Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở về những lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công.


 

Đồng chí Nguyễn Bá Hiến, Phó Giám đốc Sở

Điện thoại: 0913.284.292;

Email: hnb292@vinhphuc.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: Ứng dụng và phát triển CNTT; thẩm định các dự án CNTT; hạ tầng thông tin; hoạt động khoa học, kỹ thuật; sở hữu trí tuệ, bản quyền; giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh.

- Theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu, đề án, dự án thuộc các lĩnh vực, nội dung công việc phụ trách. Giúp Giám đốc trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các phòng, đơn vị: Công nghệ thông tin, Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Hạ tầng thông tin.

- Ký các văn bản, hồ sơ công việc, chứng từ thuộc lĩnh vực phụ trách và các công việc khác khi được ủy quyền.

- Chỉ đạo, theo dõi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phụ trách và các Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao: Vĩnh Tường, Tam Đảo, Bình Xuyên;

- Tham gia  các BCĐ, hội đồng của tỉnh  theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phân công của Giám đốc Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở về những lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công.

 

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT ngày 30/3/2016 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Trần Gia Long, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ:Điện thoại:0211.3846.464 Fax: 0211.3846.488E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn