Phòng Công nghệ thông tin (Điện thoại: 0211.3846356)

13/09/2011

A. LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng: Chu Ngọc Anh
Email:
anhcn@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Cao Văn Nguyên
Email: nguyencv@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Bá Thuỷ
Email: thuynb@vinhphuc.gov.vn

B. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

I. Vị trí, chức năng:

Phòng CNTT là phòng chuyên môn thuộc Sở TT&TT có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, điện tử (CNTT- ĐT), cơ sở hạ tầng thông tin, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Dự thảo các văn bản quản lý nhà nước về CNTT-ĐT để lãnh đạo Sở trình cấp thẩm quyền hoặc ban hành; chịu trách nhiệm về nội dung văn bản đã trình.

2.2. Dự thảo, tham gia dự thảo xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, dự án, đề án về CNTT- ĐT trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và quy hoạch phát triển ngành; tham mưu tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt

2.3. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về: Ứng dụng và phát triển CNTT-ĐT; cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp điện tử, công nghiệp nội dung số và dịch vụ CNTT; tham mưu xây dựng các khu CNTT- ĐT tập trung; khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, đầu tư ứng dụng và phát triển CNTT- ĐT trên địa bàn tỉnh.

2.4. Thực hiện quản lý nhà nước về hạ tầng, ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước; phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá, tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về thực hiện các kế hoạch ứng dụng, phát triển CNTT - ĐT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn. 

2.5. Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện ứng dụng, phát triển CNTT và thực hiện các dự án ứng dụng CNTT phục vụ thu thập, lưu giữ, xử lý thông tin số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

2.6. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT; hướng dẫn sử dụng và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của các ngành, các cấp trong tỉnh đảm bảo hiệu quả đầu tư.

2.7. Tổ chức khảo sát, điều tra, thống kê về tình hình ứng dụng và phát triển CNTT-ĐT; xây dựng cơ sở dữ liệu về sản phẩm, doanh nghiệp CNTT-ĐT tại địa phương phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý của UBND tỉnh và Bộ TT&TT.

2.8. Xây dựng các đề án phát triển công nghiệp CNTT-ĐT bao gồm công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp phụ trợ,…trên địa bàn tỉnh phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của tỉnh, của ngành; tổ chức thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.9. Phối hợp với các đơn vị liên quan dự thảo các cơ chế, chính sách để lãnh đạo Sở trình cấp có thẩm quyền ban hành nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT - ĐT phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của ngành.

2.10. Tổ chức thực hiện các chương trình xã hội hoá về ứng dụng và phát triển CNTT của Chính phủ, của Bộ TT&TT.

2.11. Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT- ĐT trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.12. Thẩm định hoặc tham gia thẩm định, chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định các chương trình, dự án, đề án về CNTT-ĐT trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, phân cấp của UBND tỉnh và phân công của Lãnh đạo Sở.

2.13. Thường trực Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh, giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh.  Tham mưu các cơ chế, chính sách thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin; giúp lãnh đạo Sở trình Ban Chỉ đạo CNTT và UBND tỉnh về kế hoạch ứng dụng, phát triển CNTT hàng năm, ngắn hạn, dài hạn.

2.14. Thực hiện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNTT- ĐT trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về: áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp CNTT- ĐT và ứng dụng, phát triển CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

2.15 Quản lý, thẩm định các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin; Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá chuyên ngành lĩnh vực Công nghệ thông tin; Quản lý, thực hiện các dự án đầu tư do Sở làm chủ đầu tư thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

2.16. Chủ trì, tổng hợp, theo dõi các nhiệm vụ liên quan đến đầu tư công của Sở

2.17. Chủ trì hoặc tham gia các đề tài ngiên cứu khoa học; ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực CNTT- ĐT.

2.18. Phối hợp tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực CNTT- ĐT.

2.19. Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực CNTT- ĐT trên địa bàn.

2.20. Quản lý, chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh và các phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện.

2.21. Quản lý cán bộ, công chức, tài sản, hồ sơ tài liệu thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và qui chế cơ quan.

2.22. Phối hợp tác nghiệp với các bộ phận, đơn vị có liên quan để thực thi nhiệm vụ chung của Sở; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 134/GP-TTĐT ngày 04/8/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ :Điện thoại:0211.3846.464Fax: 0211.3615.777 E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn