Văn phòng Sở (Điện thoại: 02113.846464)

19/09/2014

I. LÃNH ĐẠO

Chánh Văn phòng: Nguyễn Ngọc Sinh
Email: sinhnn@vinhphuc.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Đào Đặng Thu Huệ
Điện thoại: 0211.3721.456
Email:
hueddt@vinhphuc.gov.vn

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

1. Chức năng của Văn phòng Sở

Văn phòng Sở TT&TT tỉnh Vĩnh Phúc (sau đây được gọi là Văn phòng Sở) là đơn vị thuộc Sở TT&TT, có chức năng tham mưu tổng hợp phục vụ sự chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở bảo đảm tính thống nhất, liên tục và đạt hiệu quả; thực hiện công tác tham mưu tổng hợp; công tác tổ chức cán bộ; hành chính, quản trị; văn thư, lưu trữ; thi đua khen thưởng; cải cách hành chính; quản lý Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của sở; an ninh quốc phòng, phòng chống cháy nổ; Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội ngành Thông tin và Truyền thông; tài chính, kế toán đối với các hoạt động của Sở; thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp 1; đảm bảo các điều kiện làm việc của lãnh đạo Sở và cán bộ trong cơ quan; làm đầu mối quan hệ với các quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh theo chỉ đạo của Giám đốc Sở và theo quy định của nhà nước.

​2. Nhiệm vụ của Văn phòng Sở:

1. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện tổng hợp, xây dựng trình Giám đốc Sở các chương trình, kế hoạch, đề xuất điều chỉnh kế hoạch phát triển ngành trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Tổ chức triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện các kết luận, nhiệm vụ do Giám đốc Sở giao.

2. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất và chuyên đề về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ TT&TT. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, điều tra thông tin kinh tế về TT&TT trên địa bàn.

3. Tổ chức triển khai công tác cải cách hành chính tại Sở. Quản lý và điều hành mọi hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở, quản lý Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Sở.

4. Tham mưu, xây dựng, trình Giám đốc Sở quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,… của Sở; Tổ chức theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện sau khi được phê duyệt.

5. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, tiền công, nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở. Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng lương, Hội đồng Thi đua khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở; quản lý hồ sơ; tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

6. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bố trí, luân chuyển, thuyên chuyển, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài tỉnh  theo thẩm quyền.

7. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế tổ chức, hoạt động; Phối hợp thẩm định các đề án thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, đổi tên các tổ chức thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

8. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức quản lý và thực hiện các quy định của pháp luật về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; Phối hợp thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật do các phòng chuyên môn của Sở soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành, quản lý thống nhất các quy trình ban hành văn bản theo quy định về công tác văn thư, lưu trữ và nghiệp vụ hành chính. Hướng dẫn đơn vị trực thuộc Sở thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.

9. Kiểm tra thể thức ban hành các văn bản của Sở theo quy định. Thực hiện chế độ lưu trữ công văn và quản lý tài liệu mật theo quy định của Nhà nước. Tiếp nhận công văn đã xử lý hàng năm của lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn để sắp xếp đưa vào lưu trữ; chuyển giao tài liệu lưu trữ cho Trung tâm lưu trữ của tỉnh theo quy định.

10. Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp 1, quản lý tài chính, tài sản của cơ quan bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đúng chế độ; tổng hợp, xây dựng kế hoạch kinh phí hoạt động hàng năm của Sở, trình Giám đốc Sở xem xét. Giúp Giám đốc Sở quản lý, sử dụng có hiệu quả kinh phí được cấp theo chế độ kế toán và theo quy định của Nhà nước; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính của cơ quan theo quy định hiện hành của Nhà nước.

11. Bảo đảm các điều kiện phục vụ cho công tác của lãnh đạo Sở, hoạt động của các phòng chuyên môn thuộc Khối Văn phòng Sở; phối hợp với các phòng, đơn vị tổ chức các cuộc hội họp, hội nghị của Sở...

12. Thực hiện nhiệm vụ điều hành công tác bảo vệ cơ quan, giúp Giám đốc Sở theo dõi, kiểm tra và chủ trì phối hợp với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đảm bảo an ninh, trật tự, thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng, phòng chống bão lụt và phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường cơ quan.

13. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức đón tiếp, làm việc và duy trì quan hệ công tác với các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức trong nước và các tổ chức quốc tế có liên quan trên lĩnh vực TT&TT theo quy định của pháp luật.

14. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện công tác lễ tân, đón tiếp và phục vụ các đoàn công tác của các cơ quan Trung ương, các tỉnh bạn và các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Sở.

15. Phối hợp với tổ chức đoàn thể, các đơn vị thuộc Sở chăm lo đời sống và các chế độ khác cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan;

16. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. 

 

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT ngày 30/3/2016 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ:Điện thoại:0211.3846.464 Fax: 0211.3846.488E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn