Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (Điện thoại: 0211.3847157)

15/09/2011

I. LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng: Nguyễn Tuấn Huy
Email:huynt@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Đoàn Thị Thu Hiền
Email:hiendtt@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Thu Phương
Email:phuongltt@vinhphuc.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

A. Vị trí, chức năng

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản là phòng chuyên môn thuộc Sở TT&TT, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước, phát triển sự nghiệp về thông tin, báo chí và xuất bản trên địa bàn tỉnh theo quy định của nhà nước.

B. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nhiệm vụ chung

1.1 Dự thảo quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, chương trình, đề án, dự án các văn bản khác về báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và tổ chức thực hiện sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt; dự thảo quyết định, báo cáo tình hình thực hiện và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Giám đốc Sở TT&TT về thông tin - báo chí - xuất bản; chịu trách nhiệm về nội dung văn bản đã trình.

1.2 Quản lý, thẩm định các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thuộc lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá chuyên ngành lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Quản lý, thực hiện các dự án đầu tư do Sở làm chủ đầu tư thuộc  lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản theo quy định của pháp luật.

2. Về báo chí

2.1. Thực hiện quản lý nhà nước về báo chí (bao gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn) trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ TT&TT và chỉ đạo của UBND tỉnh;

2.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn;

2.3. Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh theo quy định;

2.4. Hướng dẫn thủ tục hành chính, thẩm định hồ sơ trình Giám đốc Sở cấp, thu hồi giấy phép hoạt động bản tin đối với cơ quan, tổ chức trên địa bàn;

2.5. Trình Giám đốc Sở văn bản trả lời về đề nghị tổ chức họp báo của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; trả li về đề nghị tổ chức họp báo đối với các cơ quan, tổ chức của địa phương;

2.6. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ trình Giám đốc Sở đề nghị cấp có thẩm quyền cấp thẻ nhà báo, cấp phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản các ấn phẩm báo chí, ấn phẩm thông tin khác theo quy định của pháp luật cho các cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn;

2.7. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở xem xét, cho phép các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương khác đặt cơ quan đại diện, cơ quan thường trú trên địa bàn;

2.8. Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình của địa phương sau khi được phê duyệt.

3. Về xuất bản

3.1. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin phép thành lập Nhà xuất bản của tổ chức, cơ quan trên địa bàn tỉnh để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh đề nghị Bộ TT&TT cấp phép thành lập Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật;

3.2. Trình Giám đốc Sở quyết định cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức của địa phương, cơ quan, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;  cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh; giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn;

3.3. Nhận lưu chiểu, tổ chức đọc thẩm định, kiểm tra nội dung xuất bản phẩm lưu chiểu của cơ quan, tổ chức trên địa bàn; kịp thời đề xuất Giám đốc Sở xử lý khi phát hiện xuất bản phẩm lưu chiểu có dấu hiệu vi phạm pháp luật; tổ chức mạng lưới cộng tác viên đọc, kiểm tra lưu chiểu, quản lý kho lưu chiểu xuất bản phẩm;

3.4. Tham mưu với Giám đốc Sở tạm đình chỉ, đình chỉ tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi xuất bản phẩm có nội dung vi phạm các quy định của pháp luật về xuất bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

4. Về hoạt động in

4.1. Quản lý nhà nước, phối hợp kiểm tra hoạt động của các cơ sở in trên địa bàn;

4.2. Trình Giám đốc Sở cấp và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận, xác nhận cho các cơ sở in, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đối với những hoạt động sau:

- Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm;

- Giấy phép hoạt động in các sản phẩm in không phải xuất bản phẩm;

- Giấy phép hoạt động in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài;

- Giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm.

- Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in;

- Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh;

- Xác nhận chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu trên địa bàn tỉnh.

4.3. Trình Giám đốc Sở đề nghị UBND tỉnh ra văn bản đồng ý việc đặt chi nhánh của cơ sở in xuất bản phẩm của Trung ương, địa phương khác trên địa bàn;

4.4. Tham mưu với Giám đốc Sở tạm đình chỉ hoạt động in xuất bản phẩm hoặc đình chỉ việc in xuất bản phẩm đang in trên địa bàn tỉnh nếu phát hiện nội dung xuất bản phẩm vi phạm pháp luật về xuất bản.

5. Về phát hành xuất bản phẩm

5.1. Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn; Xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn theo quy định;

5.2. Tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sự nghiệp phát hành xuất bản phẩm;

5.3. Tham mưu với Giám đốc Sở tạm đình chỉ, đình chỉ việc phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu huỷ xuất bản phẩm vi phạm theo thẩm quyền.

6. Về thông tin đối ngoại

6.1. Tham mưu xây dựng quy chế, quy định, kế hoạch, đề án về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh;

6.2. Thẩm định về nội dung thông tin đối ngoại của các chương trình, đề án theo phân công của UBND tỉnh; hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại cho các tổ chức trên địa bàn;

6.3. Xem xét, cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài ở địa phương theo quy định của pháp luật.

7. Về thông tin cơ sở

7.1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển hoạt động thông tin cơ sở; các quy định về hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước;

7.2. Xây dựng và tổ chức hệ thống thông tin cổ động trực quan trên địa bàn theo phân công của UBND tỉnh;

7.3. Tổ chức nghiên cứu, đề xuất xây dựng hoặc thẩm định các nội dung tuyên truyền cổ động, thông tin cơ sở theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn;

7.4. Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hoạt động thông tin cơ sở cho công chức làm công tác thông tin cơ sở cấp huyện và cấp xã.

8. Về thông tin điện tử:

8.1. Tiếp nhận, thẩm định và cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn;

8.2. Quản lý, kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương có hoạt động thông tin điện tử.

9. Về quảng cáo, quyền tác giả, bản quyền và sở hữu trí tuệ

9.1. Quản lý, hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm;

9.2. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, bản quyền và sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm báo chí, xuất bản trên địa bàn;

9.3. Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ về quyền tác giả, bản quyền, sở hữu trí tuệ cho các ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và công dân đối với sản phẩm, dịch vụ theo thẩm quyền trên địa bàn.

10. Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động về báo chí, xuất bản, in, phát hành, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn.

11. Thẩm định, tham gia thẩm định các chương trình, đề án, dự án về thông tin - báo chí - xuất bản.

12. Đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động thông tin - báo chí - xuất bản của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn, báo cáo Bộ TT&TT, UBND tỉnh định kỳ hoặc đột xuất.

13. Thực hiện quản lý nhà nước đối với các hội nghề nghiệp về thông tin - báo chí - xuất bản theo quy định của pháp luật.

14. Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện nghiệp vụ quản lý nhà nước về thông tin - báo chí - xuất bản trên địa bàn.

15. Chủ trì, tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học về thông tin - báo chí - xuất bản; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động thông tin - báo chí - xuất bản.

16. Quản lý cán bộ, công chức và tài sản theo phân công, phân cấp của Giám đốc Sở và quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.    

Các tin đã đưa ngày:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT ngày 30/3/2016 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Bản quyền: Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Mọi chi tiết xin liên hệ:Điện thoại:0211.3846.464 Fax: 0211.3846.488E-mail: sotttt@vinhphuc.gov.vn