Lịch tiếp công dân

12:00 19/03/2024

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo lịch tiếp công dân như sau:
I. Tiếp công dân của Giám đốc Sở
1. Tiếp công dân định kỳ: Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định thì bố trí tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo.
2. Tiếp công dân đột xuất:
Việc tiếp công dân đột xuất thực hiện trong các trường hợp theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp Công dân năm 2013 và theo yêu cầu của cấp trên.
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Trưởng các phòng chuyên môn có trách nhiệm tiếp công dân cùng Giám đốc khi có nội dung liên quan.
II. Tiếp công dân thường xuyên
1. Giao Thanh tra Sở thực hiện tiếp công dân thường xuyên tại địa điểm tiếp công dân của Sở vào giờ hành chính các ngày làm việc.
2. Phân công nhiệm vụ cho công chức thực hiện tiếp công dân thường xuyên như sau:
- Ông Nguyễn Tuấn Huy, Chánh Thanh tra tiếp ngày thứ 2.
- Ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Chánh Thanh tra tiếp ngày thứ 3, thứ 5.
- Ông Lê Hồng Thi, Phó Chánh Thanh tra tiếp ngày thứ 4, thứ 6.
Chánh Thanh tra Sở có nhiệm vụ phân công lại khi có công chức được phân công tiếp dân có việc nghỉ đột xuất.
Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn có trách nhiệm phối hợp với công chức được phân công nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên để xử lý nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý, tham mưu.
3. Giao Chánh Thanh tra Sở có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc tiếp công dân, bố trí cán bộ tiếp công dân; lập, ghi chép đầy đủ vào Sổ Tiếp công dân và các điều kiện cần thiết khác theo quy định của pháp luật./.