Sign In
sở thông tin và truyền thông

CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĨNH PHÚC

lịch làm việc lãnh đạo sở thông tin và truyền thông vĩnh phúc

Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần tham dự LĐVP Chuyên viên